Zaloguj
Get Adobe Flash player

cos

OGŁOSZENIE   
O  ZAMIARZE  PRZEPROWADZENIA  DIALOGU  TECHNICZNEGO  ORAZ  O JEGO  PRZEDMIOCIE

 

poprzedzający wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup, dostawę wraz z montażem sprzętu medycznego oraz ucyfrowienie aparatury i sprzętu Pracowni RTG dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach, w ramach programu: „Program współpracy Interreg V-A  Litwa-Polska.”. Priorytet: „Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.”

Tytuł projektu: „Profilaktyka i wczesna diagnostyka chorób cywilizacyjnych na obszarze transgranicznym LT-PL”.

Załączniki:
PlikRozmiarUtworzono
Pobierz plik (Pliki do pobrania.zip)Pliki do pobrania3423 kB2016-07-27 14:56
Pobierz plik (Zakończenie dialogu technicznego.pdf)Zakończenie dialogu technicznego.pdf262 kB2017-01-25 13:06

SP ZOZ w Mońkach zaprasza do dialogu technicznego na transport mieszanin żywieniowych, sprzętu medycznego jednorazowego użytku i materiałów opatrunkowych dla pacjentów żywionych dojelitowo i pozajelitowo z Apteki Szpitalnej do miejsca zamieszkania pacjenta.

Załączniki:
PlikRozmiarUtworzono
Pobierz plik (Pliki do pobrania.zip)Pliki do pobrania3108 kB2016-07-07 14:36